راهنمابلاگ

شرکت مختلط سهامی و غیرسهامی؛ تفاوت و شرایط ثبت آنها

.

۱۴۰۰/۰۳/۱۷

ثبت شرکت

برخی مواقع پیش می‌آید که فردی با فعالیت اقتصادی برای اینکه از کسی پولی قرض نکند اقدام به اضافه کردن چند شریک به شرکت خود می‌کند مسئولیت آنها را تنها به میزان سرمایه‌شان محدود می‌کند و مسئولیت دیگر تعهدات شرکت را خود برعهده می‌گیرد. در این مواقع چون مسئولیت شرکا با یگدیگر متفاوت است شرکت تبدیل به یک شرکت مختلط می‌شود.

در این مقاله می‌خواهیم به موضوع شرکت مختلط و قوانین مربوط به آن بپردازیم و همچنین ببینیم چه تفاوتی بین شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی وجود دارد.

برای کسب آگاهی درباره این موضوع با ما همراه باشید.

شرکت مختلط چیست؟

قبل از اینکه به سراغ تعریف شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی برویم، می‌خواهیم تعریفی از سهامی و غیرسهامی بودن ارایه دهیم.

‌بر اساس ماده 21 قانون تجارت «شرکت سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تشکیل و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام‌ آنها است».

به همین ترتیب، شرکتی که سرمایه آن به سهام تقسیم نشود شرکتی غیرسهامی است.

اما شرکت مختلط چیست؟

مختلط خود مفهوم ترکیب چند چیز را به دنبال دارد، از همین رو به شرکتی که دارای چند شریک ضامن یا با مسئولیت محدود یا شرکا سهامی باشد شرکت مختلط می‌گویند؛ یعنی در واقع انواع ترکیب شرکت‌های تضامنی، سهامی و مسئولیت محدود؛ به این صورت که چند شریک ضامن در کنار چند شریک با مسئولیت محدود می‌توانند در یک شرکت گرد هم آمده و دارای سهم باشند.

 بر اساس نوع شرکایی که شرکت مختلط را تشکیل می‌دهند به دو نوع شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیرسهامی تقسیم می‌شود و هرکدام قوانین منحصر به خود را دارند.

در قانون تجارت ماده 141 تا 182 به شرکت‌ مختلط سهامی و غیرسهامی اختصاص داده شده است.

1- شرکت مختلط غیرسهامی

بر اساس ماده 141 قانون تجارت «شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند ‌نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود.

‌شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود-شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او‌ فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد.

در اسم شرکت باید عبارت (‌شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود».

بنابراین همانطور که از این ماده قانونی برمی‌آید شرکت مختلط غیرسهامی ترکیبی از دو نوع شراکت تضمینی و مسئولیت محدود است.

2- شرکت مختلط سهامی

بر اساس ماده 162 قانون تجارت «شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین عده شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل ‌می‌شود.

‌شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سها متساوی‌القیمه در آمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در‌ شرکت دارند.

‌شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود در‌صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود».

همچنین طبق ماده 163 قانون تجارت « در اسم شرکت باید عبارت (‌شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود».

بنابراین همانطور که از ماده قانونی برمی‌آید، شرکت مختلط سهامی، ترکیبی از دو نوع شراکت سهامی و تضامنی است.

تفاوت بین شرکت‌های سهامی و شرکت‌های مختلط غیرسهامی

اکنون که با ماهیت شرکت‌های مختلط سهامی و غیرسهامی آشنا شدید به تفاوت‌های بین این دو نوع شرکت می‌پردازیم.

1- نوع شراکت

شرکت مختلط غیرسهامی از دو نوع شریک ضامن و شریک با مسئولیت محدود تشکیل می‌شود اما در شرکت مختلط سهامی، دو نوع شریک ضامن و سهامی وجود دارد.

2- سرمایه شرکت

در شرکت مختلط غیرسهامی، سرمایه به سهام تقسیم نمی‌شود اما در شرکت مختلط سهامی، بخشی از سرمایه به سهام یا قطعات سهام متساوی‌القیمه تقسیم می‌شود.

 

{% component "getting-advice" %}

 

پرسش و پاسخ

ثبت پرسش جدید

.

با یک مشاور صحبت کن

ثبت شرکت و برند

.

دریافت مشاوره

.
.
.
.
.
.
.
.
.

مشاورین مرتبط