درحال بارگذاری ...

-دبیرو عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

-هیئت مدیره انجمن صنفی طراح و ناظر

-فوق لیسانس عمران ژئوتکنیک

ایشان در خصوص موضوعات سازمان نظام مهندسی ساختمان و پروانه های اشتغال حقیقی و حقوقی ونیز تست ها و آزمون های

(آزمایشگاه) ساختمانی و عمرانی به ارائه مشاوره می پردازند