درحال بارگذاری ...

مهیار فرنیا

-دبیرو عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

-هیئت مدیره انجمن صنفی طراح و ناظر

-فوق لیسانس عمران ژئوتکنیک

ایشان در خصوص موضوعات سازمان نظام مهندسی ساختمان و پروانه های اشتغال حقیقی و حقوقی ونیز تست ها و آزمون های

(آزمایشگاه) ساختمانی و عمرانی به ارائه مشاوره می پردازند

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.