درحال بارگذاری ...

مالیات بر حقوق

مالیات بر حقوق
کلیه افرادی که که به هر شکلی مشغول به کار هستند و حقوق دریافت می کنند و بیمه تامین اجتماعی برای آنها لحاظ میشود باید بخشی از حقوق دریافتی خود را به عنوان مالیات حقوق به وزارت اقتصاد و دارایی پرداخت نمایند. میزان مالیات حقوق در هر سال متفاوت بوده و طبق بخشنامه هایی به کلیه کارفرماها و بنگاههای اقتصادی ارسال میشود و کارفرما موظف است مالیات تعلق گرفته به حقوق و مزایای کارکنان خود را کسر کرده و به حساب مشخص شده وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نماید.

همراهان ما در حوزه مالیات بر حقوق

  • پرسش شما

    سوال خودتون رو به با جزئیات کامل مطرح کنید تا مشاوران برتر الوبیز به اونها جواب بدهند

  • پرداخت مالیات بر درآمد حقوق چگونه باید باشد؟

  • هر کارفرمایی نسبت به پرداخت حقوق به کارمندان خود اقدام میکند باید معافیت های قانونی مستخدم خود را درنظر داشته باشد و پس از آن نسبت به درآمد مشمول مالیاتی که مشخص شده است اقدام به کسر مالیات از حقوق فرد تا حداکثر یکماه اقدام کند و درغیر صورت مشمول جریمه می شود.

  • مالیات بر درآمد و حقوق به چه نحوی است؟

  • شرکت ها یک ماه پس از تخصیص حقوق، چه مشمول مالیات باشند چه نباشند باید نسبت به ارسال فهرست اشخاص اقدام کنند و اگر باید مالیاتی پرداخت شود، پرداخت کنند.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.