درحال بارگذاری ...

تمام تعهدات کارفرمایان در قبال تامین اجتماعی در ۱۰ دقیقه!

در این ویدئو، استاد محسن ریاضی، به صورت بسیار ساده و روان، تمامی تعهدات کارفرمایان از حیث تامین اجتماعی را بیان می کنند

محسن ریاضی

رفاه و تامین اجتماعی

فیلم